Mestská rada - Zasadnutie 05.11.2015

 • 5. novembra 2015, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 2. 2.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

 4. 4.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/10, parc. č. 531/18 a parc. č. 532/2, do výlučného vlastníctva Dariny Fratričovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 5. 4a.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 6. 4b.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 7. 4d.Návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislava do EÚ projektu s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“

 8. 5.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 686/5, 686/6, 686/8, 686/11, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 9. 6.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 10. 7.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej

 11. 8.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave

 12. 9.Návrh na predaj novovytorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 13. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej

 14. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa so sídlom v Bratislave

 15. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 17. 14.Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží – Environmentálna záťaž – skládka CHZJD – Vrakunská cesta

 18. 15.Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok

 19. 16.Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave

 20. 17.Petícia za výstavbu projektu PRIMA PARK II

 21. 18.Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku

 22. 19.Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii

 23. 20.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov

 24. 21.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži

 25. 22.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa

 26. 23.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

 27. 24.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium

 28. 25.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku

 29. 26.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

 30. 27.Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“

 31. 28.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.

 32. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej

 33. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja

 34. 33.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 35. 34.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť

 36. 35.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Banšelova 14, Karpatské námestie 16, Jamnického 10, Hlaváčikova 35, Markova 9, Lachova 32, Bradáčova 5, Haanova 48, Námestie Hraničiarov 2A, Znievska 7, Budatínska 49, vlastníkom bytov

 37. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží

 38. 37.Plán zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 39. 38.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 19. 11. 2015

 40. 39.Rôzne

 41. 40.Informačné materiály:

 42. 40a.Informácia o pridelených nájomných bytoch za obdobie II. štvrťroka

 43. 40b.Informácia o pridelených nájomných bytoch za obdobie III. štvrťroka