Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 30.04.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb

 3. 3.Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020

 4. 4.Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka

 8. 8.Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Galérie mesta Bratislavy

 9. 9.Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 10.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 11. 11.Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

 12. 13.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – Kaufland Slovenská republika v.o.s, so sídlom v Bratislave

 13. 14.Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 14. 15.Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 04. 2020

 15. 16.Rôzne

 16. 17.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 28. 05. 2020