Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 21.02.2019

 1. 1.Zonácia mestských lesov v Bratislave v súlade s koncepciou rozvoja Mestských lesov v Bratislave

 2. 2.Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Dom tretieho veku.

 4. 4.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom jazdeckého areálu v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania „Mestského jazdeckého areálu“ vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných koní

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového stojiska

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi

 10. 10.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31.05.2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi

 11. 11.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2876/29, Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku

 12. 12.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného bremena

 14. 14.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Plickovej 4, uznesenia č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Blagoevovej 10 a uznesenia č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35

 15. 15.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1

 16. 16.Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24

 17. 17.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Nám. hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov

 18. 18.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, Romanova 42, Gessayova 16, Blagoevova 2, Blagoevova 10, Znievska 1, vlastníkom bytov

 19. 19.Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a Asociácie bratislavských vodáckych klubov, o.z., Klokočova 5, 851 01 Bratislava, zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc.

 20. 20.Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v roku 2018 ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25.4.2018

 21. 21.Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

 22. 22.Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

 23. 23.Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

 24. 24.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava

 25. 25.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 26. 26.Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 03. 2019

 27. 26a.Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P k Nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17.04.2018 na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania investícií nájomcu SZĽH voči nájomnému

 28. 27.Rôzne

 29. 28.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 07. 03. 2019