Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 15.04.2021

 1. 1.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo

 6. 6.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 7. 7.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 8. 8.Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

 9. 9.Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 a návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012

 10. 10.Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského mestského konta

 11. 11.Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021

 12. 12.Návrh úpravy Zásad pochovávania na bratislavských pohrebiskách v oddeleniach vyhradených pre významné osobnosti - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 13. 13.Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

 14. 14.Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

 15. 15.Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 Eur do 10 000 Eur

 16. 16.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom zriadenia kancelárie ako prípad hodný osobitného zreteľa

 17. 17.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa

 18. 18.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 19. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2, ulica Na Križovatkách, žiadateľom Ing. Petrovi Turlíkovi a manž. MUDr. Zuzane Turlíkovej bytom v Bratislave

 20. 20.Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3121, pod kontajnerovým stojiskom k bytovému domu Ušiakova 10, 12, 14, 16

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie

 24. 24.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, parc. č. 4313 a parc. č. 4314

 25. 25.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou prenajímateľa hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov – podzemnej parkovacej garáže na Námestí M. Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom

 27. 26a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 28. 26b.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 29. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 1173/22 a parc. č. 1173/24, Toplianska ulica, Tomášovi Balaškovi a spol.

 30. 28.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/661, Pod Zečákom, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 31. 29.Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

 32. 30.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. 04. 2021

 33. 31.Rôzne

 34. 32.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 29. 04. 2021

Informačné materiály

 1. a.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2020 do 31.12.2020

 2. b.Informácia o plnení unesenia č. 789/2017 časť B. – Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy