Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 13.02.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Personálne zmeny v organizácii Generálny investor Bratislavy

 3. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/331 a 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke

 4. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1030/1, Michalovi Boháčovi

 5. 5a.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17342/80, parc. č. 17342/90, parc. č. 17342/133, parc. č. 17342/143, parc. č. 17342/149, parc. č. 17342/157, parc. č. 17342/160, parc. č. 17342/186 a parc. č. 17342/187, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Hagarovej ul.

 6. 6.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v lokalite cintorína na Molecovej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 7. 7.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 8. 8.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Budovateľská 1, Košická 46, Svätoplukova 35, Bebravská 18, Rajčianska 20, Rajčianska 24, 26, Bárdošova 17, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Jána Stanislava 3, Nejedlého 39, Eisnerova 44, vlastníkom bytov

 9. 9.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004 a č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 36 a Beňadická 9

 10. 10.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 2. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 4. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24. – 25. 4. 2013 a schválení všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 11. 11.Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 02. 2020

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 27. 02. 2020

Informačné materiály

 1. a.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

 2. b.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov