Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.04.2022

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 2. 2.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu

 3. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1

 4. 4.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – oblasť zdravotníctva - zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), hospodárenie s majetkom Bratislavy - zmena čl. 80 ods. 2 písm. c)

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácii a návratných finančných výpomoci z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača

 7. 8.Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 8. 9.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy

 9. 10.Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy

 10. 11.Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade. Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, marec 2022

 11. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 12. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej

 13. 14.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 14. 15.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 15. 16.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 6, Klincová 9, Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, Karloveská 29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, Gercenova 19, Pečnianska 11, vlastníkom bytov

 16. 17.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vietnamská 40

 17. 18.Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34

 18. 19.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 04. 2022

 19. 20.Rôzne

 20. 21.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28. 04. 2022

Informačné materiály

 1. a.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2021 do 31.12.2021