Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 04.02.2021

 1. 1.Návrh dodatku č. 4 rokovacieho poriadku Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 1a.Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. s., so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 3. 1b.Návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 4. 1c.Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 5. 1d.Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 6. 1e.Návrh na schválenie Dodatku č. 10/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 7. 1f.Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 8. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 9. 3.Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu

 10. 4.Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“

 11. 5.Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030

 12. 6.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 13. 7.Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 14. 8.Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch SHELL Slovakia, s.r.o

 15. 9.Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

 16. 10.Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018

 17. 11.Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a časti pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré grunty 47 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 18. 12.Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k.ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu administratívnych kontajnerov vo vlastníctve organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 žiadateľom

 19. 13.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava

 20. 14.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom v Bratislave

 21. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. Magdaléne Trnovskej

 23. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., so sídlom v Bratislave

 24. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi

 25. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15420/13, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

 26. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 10374/5, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska

 27. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 28. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému Parkovaciemu systému, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 29. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. č. 432/8, spoločnosti Jarovce Investment, s. r. o., so sídlom v Trnave

 30. 25.Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2406/257, mestskej časti Bratislava-Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Ing. Miroslava Radiča, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 26.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, spoločnosti Akzent BigBoard,a.s., so sídlom v Bratislave

 32. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ulici

 33. 28.Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

 34. 29.Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený s návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej plochy na pozemku parc. č. 4479, k. ú. Petržalka, spoločnosťou V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 35. 30.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

 36. 31.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18. 02. 2021

 37. 32.Rôzne

 38. 33.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 18. 02. 2021

Informačné materiály

 1. a.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

 2. b.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov