Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 13.06.2024

 1. 1.Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

 3. 3.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2023

 4. 4.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačného programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2024

 5. 5.Predloženie projektu „Revitalizácia parku Banšelova“ – Program Slovensko

 6. 6.Memorandum o spolupráci pri budovaní Zážitkového centra vedy s planetáriom

 7. 7.Informácia o spracovanom a kladne prerokovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia zóny areál Palma

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2024 zo dňa .....2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

 9. 9.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 06.03.2015, Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 20.10.2015 a Dohody o ukončení zmluvy o dodávke služieb spojených s nájmom nebytového priestoru zo dňa 22.10.2016 medzi organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 10. 10.Účtovné závierky za rok 2023 a návrhy na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2023 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MPS spol. s r.o., BID a.s., BSSM s.r.o., BVS, a.s.)

 11. 11.Návrh na prenájom bytu Materskej škole sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12 ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k.ú. Staré Mesto

 13. 13.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 436 na Uršulínskej 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 14. 13a.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v správe STARZ

 15. 14.Postup pri vymáhaní vybraných pohľadávok

 16. 15.Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

 17. 16.Monitorovacia správa odpočtu Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, za rok 2023

 18. 17.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 19. 18.Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na prevádzkovanie ekologickej prepravy pre návštevníkov ZOO Bratislava

 20. 19.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

 21. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10928/2 a nasl., Sartorisova ulica, prof. Mgr. Júlii Kanovskej Halamovej, PhD. a Márii Braunovej

 22. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2700/38, ulica Kataríny Brúderovej, Elene Kulhánkovej

 23. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2700/39, ulica Kataríny Brúderovej, RNDr. Ivanovi Matulovi a spol.

 24. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 384, Kremeľská ulica, Eve Miklósovej a spol.

 25. 24.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 417/10, parc. č. 417/11, Poľnohospodárska ulica, Rastislave Mihókovej a spol.

 26. 25.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 121/2, parc. č. 124/2, ulica Jána Raka, Anne Požgayovej

 27. 26.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1891/6, ulica Čsl. Tankistov, Tomášovi Zlatníkovi a Barbore Zlatníkovej

 28. 27.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, k. ú. Čunovo a k. ú. Jarovce, parc. č. 691 a nasl., s Podielnickým družstvom DUNAJ

 29. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 30. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3359/1, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Švabinského 2, 4, 6

 31. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, pre mestskú časť Bratislava-Rača

 32. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu nebytových priestorov v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 33. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Mestské lesy v Bratislave

 34. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/6, pre Technické siete Bratislava a.s.

 35. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 36. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu časti pozemkov v Bratislave na Železnej studničke, k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť ORAVA-STAV s.r.o., so sídlom v Bratislave

 37. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0560-07-00, k. ú. Ružinov, pre spoločnosť STANISLAV a SYN spol. s r. o.

 38. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu na Karloveskej 32 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a zníženia nájomného, pre Rehoľu menších bratov konventuálov – minoritov so sídlom v Bratislave

 39. 38.Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov vo výmere 109,20 m² v stavbe Mýtneho domčeka, k. ú. Petržalka, s nájomcom EKOPALETA, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 40. 39.Návrh na zúženie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0843 17 00 zo dňa 09.11.2017 uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa

 41. 40.Návrh na schválenie zmeny nájomcu a zmeny podmienok Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0965 08 00 uzatvorenej s nájomcom pánom Idrisom Munišim

 42. 41.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 25 a parc. č. 54, Kremeľská ulica, v spoluvlastníctve Miroslava Swierka a spol.

 43. 42.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Dúbravčická ulica, parc. č. 2097/100 a nasl., na realizáciu stavby „Cyklomost Dúbravka – Lamač“

 44. 43.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5333/60, Podunajská ulica, spoločnosti FeBORD s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pozemku pod stavbou

 45. 44.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10710/21, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbami garáží na Mraziarenskej ulici

 46. 45.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5875/113 a nasl., v prospech spoločnosti Nesto Sever Land Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 47. 46.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/19 a nasl., v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pre účely stavby NS MHD II. Etapa

 48. 47.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, ulica Mlynské nivy, v prospech spoločnosti Kalos, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 49. 48.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 20202, Staré Grunty, v prospech spoločnosti OTYK invest, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 50. 49.Návrh na schválenie zmeny účelu zverenia stavby so súpis. č. 695 a zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1807 a nasl., Šintavská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 51. 50.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/120 a nasl., Kubačova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 52. 51.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mlynská dolina, do správy Komunálneho podniku Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 53. 52.Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestskej časti hlavného mesta SR Bratislava–Dúbravka (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 54. 54.Návrh na zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 338/2019 zo dňa 21.11.2019, bod 7, a č. 393/2020 zo dňa 31.01.2020, bod 2, ktorými bolo schválené zverenie nehnuteľností do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 55. 55.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 27. 06. 2024

 56. 56.Rôzne

 57. 57.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27. 06. 2024