Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 08.12.2021

 1. 1.Projekty „Gestorstvo a Mestské zdieľané služby“ s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami – informácia ku projektom

 2. 2.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ (IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva

 3. 3.Informácia o zmene nájomcu v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou

 4. 4.Informácia o znení štyroch grantových výziev v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých pre rok 2022

 5. 5.Zvolenie členov Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania za členov grantových komisií v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých 2022

 6. 6.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

 7. 7.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov bývania

 8. 8.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny

 9. 9.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov

 10. 10.Rokovací poriadok komisie

 11. 11.Stanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2022

 12. 12.Návrh Obdržané ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

 13. 13.Návrh zmien v Metodike zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, zobratej na vedomie uznesením č. 917/2021 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy zo dňa 24.6.2021