Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 24.06.2019

 1. 1.1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania

 2. 2.2. Žiadosť o súhlas k zaradeniu:
  2.1 elokovaného pracoviska Pod lipami, Bratislava - Vajnory, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava.
  2.2 elokovaného pracoviska Šaldova 2, Bratislava - Vajnory, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava.
  2.3. elokovaného pracoviska Javorová alej, Bratislava - Chorvátsky Grob- časť Čierna Voda, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27, Bratislava- Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa BAMSTAV s.r.o., Sibírska 13, Bratislava

 3. 3.3. Žiadosť o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska- Súkromnej materskej školy, ul. Zuzany Chalupovej A6, Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava do siete škôl a školských zariadení pre zriaďovateľa DAYCARE International, s.r.o.

 4. 4.4. Informácia o prerozdelení finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Rače, Rusoviec a Záhorskej Vsi a prijatie stanoviska

 5. 5.5. Návrh na úpravu obsahu a počtu príloh k žiadosti zriaďovateľov, v ktorej žiadajú o súhlas k zaradeniu neštátnej školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR

 6. 6.6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 7. 7.7. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Cintorínska 10, Bratislava a jej súčasti Výdajnej školskej jedálne , Cintorínska 10, Bratislava do siete škôl a školských zariadení, SR pre zriaďovateľa INškôlka, s.r.o., Račianska 96, Bratislava

 8. 8.8. Rôzne