Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 14.11.2019

 1. 1.1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania

 2. 2.2. Opätovné prerokovanie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska a jeho výdajnej školskej jedálne v Sky Park rezidencii na Čulenovej ulici v Bratislave – MČ Staré Mesto, ako súčasti Materskej školy v Petržalke, Žltá 13/A, do siete škôl a školských zariadení SR

 3. 3.3. Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave

 4. 4.4. Prezentácia Akadémie Zdena Cígera v spolupráci so SZĽH a školského korčuliarskeho programu Bratislava

 5. 5.5. Prezentácia výstavby vonkajšieho športového areálu na Hrobákovej ulici v Bratislave - - Petržalke

 6. 6.6. Prezentácia projektu Slovenského olympijského výboru „Pripravení na Tokio“

 7. 7.7. Prezentácia projektu JUSTWOMAN Special Edition

 8. 8.8. Prezentácia žiadosti o prenájom pozemku jazdeckému klubu Slávia STU Bratislava

 9. 9.9. Prezentácia - Inklúzia: vzdelávanie 21. storočia

 10. 10.10. Informácia zo Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2018/2019 za prítomnosti riaditeliek/ľov ZUŠ, CVČ

 11. 11.11. Rôzne