Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) - Zasadnutie 24.09.2018

  1. 1.1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania

  2. 2.2. Informácia o plnení opatrení z kontroly zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní a zabezpečovaní prevádzky objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu

  3. 3.3. Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

  4. 4.4. Návrh dodatku č. 12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislava

  5. 5.5. Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava z dôvodu zaradenia nového elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení SR

  6. 6.6. Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava z dôvodu zmeny správy majetku

  7. 7.7. Žiadosť o prehodnotenie stanoviska komisie k žiadosti Súkromnej jazykovej školy iCan, Lazaretská 8, Bratislava o súhlas so zaradením do siete škôl a školských zariadení SR

  8. 8.8. Žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska Rudolfa Mocka 1/A, Bratislava ako súčasť Súkromnej materskej školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava a zaradenie školskej výdajnej jedálne na elokovanom pracovisku do siete škôl a školských zariadení SR

  9. 9.9. Žiadosť o zaradenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Tbiliská ul. 6, Bratislava-Rača do siete škôl a školských zariadení SR

  10. 10.1. Rôzne