BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.09.2016

 • 12. septembra 2016, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [41.41 kB]
 1. 1.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 3. 3.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy- zmena čl.91 ods.1 písm.b) a doplnenie čl.87 a 89

 4. 4.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. rozšírením predmetu činnosti

 5. 5.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 30.júna 2016

 6. 6.Návrhu na odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva- zmluvných pokút a úrokov z omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur, žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Bratislava, IČO: 00 151 866

 7. 7.Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul.č.9 v Bratislave o výmere 15 m2 na PRÍZEMÍ v stavbe súp.č. I.36 na pozemku parc.č.86, k.ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 8. 8.Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorovnachádzajúcich sa v stavbe súp.č.76 na pozemku parc.č.8934, k.ú. Staré Mesto, v správe mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej

 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 5183/22 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Františka Slovíka a RNDr. Márie Slovíkovej

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 1669/19, do výlučného vlastníctva spoločnosti Stengl a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.2150/1 a parc.č.3047 pre spoločnosť Avestus Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 17336/12 pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 3749/1, parc.č. 3778/7, parc.č.3784/1, parc.č.3784/3 pre spoločnosť ISTRO-REALIS, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č.4256/30, spoločnosti AUTO-HLAVAJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 6054/1, parc.č.470, k.ú. Nivy parc.č.9732/15, parc.č. 1847/104, k.ú. Čunovo parc.č.1709, parc.č.77/2 Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave k.ú. Rača, parc. č. 674/210, 674/209, 674/43...... mestskej časti Bratislava – Rača, zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č. 738/23, 738/25 ......... vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, parc. č. 674/210, 674/209,674/43....... a na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 738/23, 738/25, 683/217....., do správy mestskej časti Bratislava – Rača

 20. 20.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 21. 21.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 a v Zmluve o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave

 22. 22.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Vyhodnotenie pripomienkového konania k materiálu: Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a doplňa VZN č.12/2014 o dani z nehnuteľnosti

 24. 24.Rôzne