Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 08.06.2015

 • 8. júna 2015, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 1. 1.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 2. 2.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú, s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 3. 3.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby, školy a ostatné subjekty so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 4. 4.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične a šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6060/1, Ing. Monike Čunderlíkovej

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1483, parc. č. 1466, parc. č. 1216, parc. č. 1226/1 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6,8,10,12, Hrobákova 8,10,12,14,20,22,24,26

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi

 10. 10.Návrh na na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/4 a parc. č. 2779/1, spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa – materiál bude predložený do PPP 2.6.2015

 11. 11.Návrh na zámenu nehnuteľností, v k. ú. Rusovce, parc. č. 550, 545/5 za pozemky parc. č. 515/3, 545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 515/3, 545/27 k. ú. Rusovce do správy Mestskej časti Bratislava – Rusovce

 12. 12.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu

 13. 13.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2294/388, od spoločnosti BAZ Bratislava, a.s., majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pod komunikáciou

 14. 14.Návrh na bezodplatný prevod stavby súpis. č. 395 na parc. č. 237/2, v Bratislave, k.ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 17348/11 a parc.č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o. so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na zámenu pozemkov parc. č. 2070/23, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 17. 17.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014

 18. 18.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 19. 19.Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených organizácií, schválenie načerpania 2. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy ( Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu a plnenie uznesenia MsZ č. 137/2015 časť B zo dňa 28.5.2015

 20. 20.Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

 21. 21.Žiadosť o prehodnotenie navrhnutej kúpnej ceny pri odkúpení záhradiek záhradkárov ZO SZZ č. 2-4 Slovnaft

 22. 22.Rôzne