BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 70/2015

Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. volí

za členov – neposlancov do komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

1. Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD.

2. Mgr. art. Jozef Lenhart

3. Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

4. Eva Bolemant

5. Ing. Petra Nagyová-Džerengová

6. Mgr. Monika Korenčiová

7. Mgr. Marta Janyšková

B. ukladá

predsedom komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby: 

predložiť na aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na voľbu členov - neposlancov komisií.

T: 30.4.2015

C. berie na vedomie

vzdanie sa členstva Ing. Jarmily Tvrdej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

D. volí

1. Ing. Jarmilu Tvrdú, poslankyňu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

2. Ing. Romana Weinštuka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

3. Ing. Vieru Kimerlingovú, poslankyňu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.