BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 119/2015

Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie

predloženú petíciu občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci.

B. žiada

hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy, aby zorganizovala verejnú diskusiu o plánovaných podzemných garážach pri Justičnom paláci, za účasti zástupcov Krajského súdu a občanov.

T: 15.6.2015