BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 29.06.2017

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2017

  Materiály
 2. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016 - ako druhý po obedňajšej prestávke

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 - ako tretí pod po obedňajšej prestávke

 4. 3a.Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods.3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 ,ods. 4 a § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

 5. 5.Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika

 6. 7.Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - ako prvý po obedňajšej prestávke o 14:00 hod

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informačný materiál o spôsobe a plnení navrhovaných opatrení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom

 4. d.Informačný materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rumančekova 18, Záhradnícka 75, 77, 79, 81, Jamnického 2, Hlaváčikova 24, Pri kríži 34, Černyševského 15, Lachova 24, Rovniankova 9, Gessayova 39, Beňadická 30, Znievska 7, Smolenická 8,10, vlastníkom bytov

  Materiály
 7. g.Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2185/3

  Materiály
 8. h.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2016

 9. i.Správa o činnosti dozornej rady občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica za 2. polrok 2016 a 1. polrok 2017

  Materiály
 10. j.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. k.Informačný materiál k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 805/2017 zo dňa 25.05.2017, týkajúceho sa informácií o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vo vzťahu k uzatváraniu zmlúv na poskytovanie služieb s rakúskymi obcami

 12. l.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 859/2017 časť B, bodov 1, 3, 4 a 5 zo dňa 25.05.2017

  Materiály
 13. m.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 2017

Nezaradené materiály

 1. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/24, spoločnosti JM – Cresco, s.r.o., so sídlom v Bratislave a spoločnosti JM – B1, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 2. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave

 3. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom v Bratislave

 4. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1165, na pozemku parc. č. 4714, na Záporožskej 5, v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PAMAX.real, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 5. 34.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21758/2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 8590/86, vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom v Bratislave

 6. 35.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemky parc. č. 21293/48, parc. č. 21293/47, parc. č. 9110/41, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 21788/8 a parc. č. 21293/44, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a. s., so sídlom v Bratislave

 7. 52.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti MEDIAL ŠENK, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami