Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 27.05.2015

 • 27. mája 2015, 16:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pokračovanie zasadnutia z 30.04.2015
 1. 22.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava - uznesenie nebolo prijaté

  Materiály
 2. 23.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat

  Materiály
 3. 18.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020

  Materiály
 4. 19.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 5. 24.Informácia o vyjadrení generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., k predloženiu analýzy k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 6. 25.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Halbart - Slovakia a.s. - stiahnutý z rokovania

  Materiály
 7. 26.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 8. 26a.Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť

  Materiály
 9. 27.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, stavbe súpis. č. 669 - bytový dom na parc. č. 9711/1 v podiele 1/8 a pozemku parc. č. 9711/1 v podiele 1/8, Trenčianska č. 3 - stiahnutý z rokovania

 10. 28.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nezábudková 54, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Fedinova 8, Mlynarovičova 9, Haanova 48, Znievska 10, Gercenova 8H, vlastníkom bytov

  Materiály
 11. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadnej garáži na ulici Hany Meličkovej, vlastníkovi garáže

  Materiály
 12. 30.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. 31.Interpelácie

 14. 32.Rôzne