Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 22.10.2015

 • 22. októbra 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pokračovanie zasadnutia z 24.09.2015
 1. 39.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015

  Materiály
 2. 40.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014

 3. 43.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne vysporiadanie - uznesenie nebolo prijaté

  Materiály
 4. 45.Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov

 5. 48.Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-Rača

  Materiály
 6. 49.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej - zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu

 7. 50.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 11, Trenčianska 40, Nezábudková 36, 50, Kvetná 7, Páričkova 23, Košická 50, Latorická 19, Ipeľská 15, Tehelná 9, J.C. Hronského 16, Račianska 161, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Janického 10, Pribišova 13, Ľuda Zúbka 29, Landauova 34, Tupolevova 6B, Hálova 18, Ševčenkova 20, Pečnianska 3, Pifflova 5, Lachova 39B, Kopčianska 82, Medveďovej 17, Vranovská 61, Vígľašská 9, Budatínska 41, Topolčianska 22, vlastníkom bytov

  Materiály
 8. 51.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 9. 52.Interpelácie

 10. 53.Rôzne