Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.12.2015

 • 9. decembra 2015, 14:00 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pokračovanie zasadnutia z 19.11.2015
 1. 18.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 2. 19.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

  Materiály
 3. 26.Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii"

  Materiály
 4. 26a.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015

 5. 26b.Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 6. 27.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov

 7. 28.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži

 8. 29.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa

 9. 30.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

 10. 31.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium

 11. 32.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku

 12. 33.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

 13. 35.Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava

 14. 36.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.

 15. 37.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej

 16. 38.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 17. 39.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 18. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja

 19. 41.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 20. 44.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží

  Materiály
 21. 45.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 22. 46.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 23. 25a.Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 24. 47.Interpelácie

 25. 48.Rôzne