Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 25.10.2012

 • 25. októbra 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2012 - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 2. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2158/3, pre spoločnosť FORESPO BUDATÍNSKA a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 3. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/28, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 4. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/34 a novovytvoreného pozemku parc. č. 13590/37, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave a Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, dielu 2 z pozemku parc. č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, dielu 3 z pozemku parc. č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, parc. č. 13590/45, parc. č. 13590/46, parc. č. 13590/74 a novovytvoreného pozemku parc. č. 17090/49, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 5. 18.Návrh Štatútu poslaneckého grémia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 6. 19.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 7. 40.Interpelácie

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 3. štvrťroka 2012

 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Cyrilova 3, 5, 7, 9, Dohnányho 20, 22, 24, Páričkova 3, Budovateľská 2, Páričkova 5, Korytnická 3, Lotyšská 8, Sibírska 37, Hany Meličkovej 8, Hlaváčikova 16, Hlaváčikova 2, Fedinova 1, Hálova 12, Vavilovova 2, Strečnianska 1, Ľubovnianska 18, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 5. e.Koncepcie rozvoja základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislava na roky 2012 – 2014

 6. f.Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy

 7. g.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 04. 2012 do 30. 09. 2012

 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac september 2012