BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 25.10.2012

 • 25. októbra 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2012

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1737/5, na dobudovanie kontajnerového stanovišťa

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2158/3, pre spoločnosť FORESPO BUDATÍNSKA a.s. so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 729/2012 zo dňa 26. - 27. 9. 2012, ktorým bol schválený ako prípad hodného osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spol. DAMP spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1458 a parc. č. 1459/8, pre Občianske združenie Susedia Sami Sebe, so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1426/64, parc. č. 3651/1, parc. č. 665/1, parc. č. 1674/73, parc. č. 477/1, parc. č. 1426/367, parc. č. 288/3 a parc. č. 1674/70, mestskej časti Bratislava – Karlova Ves so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu novovytvoreného pozemku registra „C“ parc.č. 679/8 v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti Radničné námestie Rača, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov registra „C“ parc. č. 12727/9, parc. č. 13020, parc. č. 13030, parc. č. 13037 a parc. č. 13038, v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Riazanská – invest, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 3999/4, 286/9, 2958/21, 2958/24 a 286/4 v k. ú. Podunajské Biskupice, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24, parc. č. 22225/25, parc. č. 22225/26, parc. č. 22225/27 a parc. č. 15774/47, spoločnosti DEVELOPMENT 4 a.s., so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/28, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 4433/55, parc. č. 4433/88, parc. č. 4433/89, parc. č. 4433/90 a parc. č. 4433/91, Martinovi Šamajovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/34 a novovytvoreného pozemku parc. č. 13590/37, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave a Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, dielu 2 z pozemku parc. č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, dielu 3 z pozemku parc. č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, parc. č. 13590/45, parc. č. 13590/46, parc. č. 13590/74 a novovytvoreného pozemku parc. č. 17090/49, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č..../2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

  Materiály
 16. 16.Správa o realizácii Participatívneho rozpočtu

  Materiály
 17. 17.Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 18. 18.Návrh Štatútu poslaneckého grémia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 19. 19.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska

  Materiály
 20. 20.Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rady školy a do rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 21. 21.Návrh Dohody o spolupráci v oblasti ochrany pred katastrofami a krízového manažmentu medzi mestami Viedeň a Bratislava

  Materiály
 22. 22.Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

  Materiály
 23. 23.Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2011 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

  Materiály
 24. 24.Postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

  Materiály
 26. 26.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

  Materiály
 27. 27.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 28. 28.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 29. 29.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 30. 30.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15638/94, parc. č. 15638/95, parc. č. 15640/2, parc. č. 15640/3, parc. č. 15640/4 a parc. č. 15640/58, do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov

 31. 31.Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej rozpočtovej organizácii Gerium

 32. 32.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 616/2012 zo dňa 31. 05. 2012 a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností, za účelom vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického štadióna ul. Odbojárov a Kalinčiakova, a to pozemkov parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 33. 33.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4744/124, Ing. Ivanovi Maljarovi

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie zámeru predaja stavby – garáže v Bratislave, súp. č. 8927, k. ú. Ružinov, formou priameho predaja s cenovou ponukou

 35. 35.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/194, parc. č. 2555/195 a parc. č. 2555/225 – Josef Hlubík

  Materiály
 36. 36.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 11.519,86 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou

  Materiály
 37. 37.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 25, Cyrilova 3, 5, 7, 9, Dohnányho 20, 24, Miletičova 63, Nezábudková 38, Páričkova 3, Budovateľská 2, Páričkova 5, Sklenárova 18, Mesačná 9, Krížna 64, Sklenárova 22, Račianska 63, Mlynarovičova 22, Bzovícka 16, vlastníkom bytov a nebytových priestorov 4

  Materiály
 38. 38.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 353/2011 zo dňa 27. 10. 2011

  Materiály
 39. 39.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 40. 40.Interpelácie

 41. 41.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie