Mestská rada - Zasadnutie 21.01.2016

 • 21. januára 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 223/10, Veronike Prokešovej

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2852/6, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou MUDr. Evou Fellnerovou

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15, Jaroslavovi Scheinerovi s manželkou Mgr. art. Janou Scheinerovou, Art. D.

 6. 6.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka s manželkou

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného a zmeny doby nájmu na dobu určitú na 10 rokov nebytového priestoru v stavbe súp.č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k.ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 21969/7, k. ú. Vinohrady, spoločnosti CEDIC SK, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 666 a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č. 663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti pozemku parc. č. 666 a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave

 11. 11.Návrh dodatku štatútu vo veci ochrany verejného poriadku

 12. 11A.Informácia o štatúte

 13. 11B.Informácia o parkovacej politike

 14. 12.Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/1999 o použivaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 13.Informácia o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016

 16. 14.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 (Mestské lesy)

 17. 15.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

 18. 16.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 19. 17.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 20. 18.Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

 21. 19.Analýza dopadu poskytnutých zliav pre cestujúcich MHD na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy – materiál bude doručený v náhradnom termíne

 22. 20.Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB)

 23. 21.Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie

 24. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel 1/2 a Ľubomíre Candrákovej, podiel 1/2 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 25. 23.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 1/3 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 2146 a k pozemkom parc. č. 8477 a 8478, Heydukova 19

 26. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Továrenská 1/A, Páričkova 7, Staré záhrady 2, Dvojkrížna 2, Estónska 50, Učiteľská 2, Veternicová 1, Damborského 4, Gallayova 10, Fedinova 6, Vavilovova 8, Černyševského 17, Brádáčova 5, Gessayova 10, Gessayova 16, Strečnianska 7 vlastníkom bytov

 27. 25.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 4. 2. 2016

 28. 26.Rôzne

 29. 27.Informačný materiál:
  Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015