Bod č. 12

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.