Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 23.11.2017

 • 23. novembra 2017, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [46.98 kB]
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 2. 2.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 3a.Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 4.Návrh na schválenie nájmu 25 m bazéna na Plavárni Pasienky pre občianske združenie Plavecký klub PK Delfín Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 6. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Bareja a manželky Ireny Barejovej

 7. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytového priestoru – strechy, v stavbe so súpis. č. 429 v Bratislave, na pozemku, parc. č. 69, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom v Bratislave

 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16, 5499,5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1, pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA STU so sídlom v Bratislave

 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby, súpis. č. 891, postavenej na pozemku, parc. č. 3482, stavby, súpis. č. 893, postavenej na pozemku, parc. č. 3483/2, a pozemkov, parc. č. 3481, parc. č. 3482 a parc. č. 3483/2, nachádzajúcich sa na Štefánikovej ulici č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Centrum voľného času so sídlom v Bratislave

 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej so Súkromnou materskou školou na Bazovského 2 v Bratislave

 12. 11.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 544/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, mestskej časti Bratislava-Čunovo

 13. 12.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 14. 13.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 15. 14.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25. 05. 2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 16. 15.Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží

 17. 16.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Vrakuňa

 18. 17.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 19. 18.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 20. 19.Akčný plán cyklistickej a pešej dopravy na rok 2018

 21. 20.Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb/e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe)

 22. 22.Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 23. 23.Koncepcia pomoci ľuďom bez domova

 24. 24.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2017

 25. 25.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56 001,32 Eur, žiadateľ živnostník Juraj Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO 17384273, zapísaný v živnostenskom registri č. 104 – 6007 Okresným úradom Bratislava

 26. 26.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/2, parc. č. 12932/9-14 a parc. č. 12932/17-20, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ul.

 27. 27.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parc. č. 3144/4, parc. č. 3144/9, parc. č. 3144/10, parc. č. 3144/11, parc. č. 3144/15, parc. č. 3144/26, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/42, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/58, parc. č. 3144/59, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63, parc. č. 3144/77, v prospech Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, ako budúcej oprávnenej osoby z vecného bremena

 28. 28.Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 Eur a na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 29. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisova 10, 12, Geologická 1A, Hálkova 52, Púpavová 11, Gessayova 35, Blagoevova 10, Vígľašská 9, Znievska 10, Budatínska 41, Šintavská 26B, vlastníkom bytov

 30. 30.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 07. 12. 2017

 31. 31.Rôzne

 32. 33.posunutie bodov na prerokovanie