BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 13.10.2016

 • 13. októbra 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [44.62 kB]
 1. 1.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 875/4, Slovenskej republike – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

 2. 1a.Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj

 3. 1b.Informácia o stave vybavenia petície proti hazardu a príprave všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o regulácii hazardu

 4. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2669/3, do výlučného vlastníctva PhDr. Margity Vitálošovej

 5. 3.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúceho sa novovytvorených pozemkov parc. č. 829/3 a 2672/7 nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vajnory, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štelárovcov v spoluvlastníckom podiele ½ a do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mažárovcov v spoluvlastníckom podiele ½

 6. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov, parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, parc. č. 1809/5 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 7. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, do výlučného vlastníctva Martina Feráka

 8. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupov k bytovému domu a k nebytovým priestorom v Bratislave

 9. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1038/6, 3604, 4355/12, 4450 pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY a.s. so sídlom v Bratislave

 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 5100/1, 2, 5101/2, 5099/2 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave

 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia hodín nájmu nehnuteľností – malej telocvične, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan, so sídlom v Bratislave

 13. 11.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 10376/2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 10370/66 vo vlastníctve DreamField Property s. r. o.

 14. 11a.Harmonogram prípravy Koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2020 - informácia

 15. 11b.Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 16. 11c.Návrh na zriadenie Mediálnej rady Bratislavy a na schválenie jej štatútu

 17. 12.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 18. 12a.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10,parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 19. 13.Informácia o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu regiónov a miest 2016

 20. 14.Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy

 21. 15.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 16.Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava

 23. 17.Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava

 24. 18.Rozhodnutie č. 17/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

 25. 19.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1488/11, do výlučného vlastníctva Emilovi Vladárovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 26. 20.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 27. 10. 2016

 27. 21.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2016