Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 13.06.2019

 • 13. júna 2019 (po skončení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvolaného na 13. 06. 2019 o 09.00 h)
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Predsedajúci: Ing. arch. Vallo, Matúš
 • Pozvánka [72.13 kB]
 1. 1.Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom mesta SR Bratislave

 2. 2.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnú mestskú časť - Materiál v náhradnom termíne

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Materiál v náhradnom termíne

 4. 4.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – nízko emisné zóny - Materiál v náhradnom termíne

 5. 5.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 9. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 10. 10.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018 a návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti

 11. 12.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti OLO a.s.

 12. 13.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 13. 14.Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania vo výške 95 523,27 Eur žiadateľovi Ing. Pavel Kara – KORVETA

 14. 15.Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 15. 16.Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“

 16. 17.Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II.

 17. 18.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 zo dňa 30. 01. 2014 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 19.Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016

 19. 20.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2018

 20. 21.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 21. 22.Zóny bez pesticídov

 22. 23.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských častí Bratislava - Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Lamač, Bratislava-Rača, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Záhorská Bystrica

 23. 24.(Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

 24. 25.Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova na rok 2019

 25. 26.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

 26. 27.Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien ako prípad hodný osobitného zreteľa

 27. 28.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa

 28. 29.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 29. 30.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková ulica, k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi Bérešovi a Mgr. Jane Machatovej

 30. 31.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3416/181 a parc. č. 3416/182, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, spoločnosti AGADU s. r. o. , so sídlom v Bratislave

 31. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stojísk

 32. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy vo výmere 454,10 m², na stavbe so súp. č. 5100, postavenej na pozemku, parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 33. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave

 34. 35.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava

 35. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4027/46, parc. č. 4027/47, parc. č. 15420/13, parc. č. 4021/3, parc. č. 4027/32, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, a.s. a spoločnosti D4R7 Construction, so sídlom v Bratislave

 36. 37.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A

 37. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Lamač, parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, do vlastníctva manželov Šteliarovcov ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami

 38. 39.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 39. 40.Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice

 40. 41.Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

 41. 42.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Košická 10, 14, Bebravská 16, Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, Budatínska 35, vlastníkom bytov

 42. 44.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe SO B4 na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2761, v prospech spoločnosti Bory Home s. r. o., so sídlom v Bratislave

 43. 45.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbám SO 9102, 9103, 9104, 9501, na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2761, v prospech spoločnosti Bory Home s. r. o., so sídlom v Bratislave

 44. 46.Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 06. 2019 s pokračovaním 28. 06. 2019

 45. 47.Rôzne

 46. 48.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 27. 06. 2019 s pokračovaním 28. 06. 2019

Informačné materiály

 1. a.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2019