Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 11.06.2020

 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 3. 3.Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov mestských častí na rok 2020

 4. 4.Návrh na načerpanie nového úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu

 5. 5.Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2019

 6. 6.Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. 8.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenie Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa

 9. 9.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 10. 10.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Café Zimák s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, s. r. o., Ružová dolina 18, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 16. 16.Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

 17. 17.Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 18. 18.Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a správe o hospodárení za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 19. 19.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 20. 20.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

 21. 21.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 22. 22.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za 2019 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

 23. 23.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 24. 24.Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 25.Návrh bezplatného členstva hlavného mesta v iniciatíve Cities Today Institute

 26. 26.Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 1/2006

 27. 27.Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum vo výške 10 000,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

 28. 28.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 29. 29.Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia a návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská radiála

 30. 29a.Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na Sedlárskej 2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Metropolitnému inštitútu Bratislava so sídlom v Bratislave

 31. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 19 a 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 32. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5, Slovenskej národnej galérii so sídlom v Bratislave

 33. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. č. 23014/1, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

 34. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 3141/1 a časti pozemku parc. č. 3144/ v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná zložka so sídlom v Bratislave

 35. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15286/21 a parc. č. 15286/1, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13 v zastúpení spoločnosti Správy domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 36. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, spoločnosti TBG Slovensko, a. s., so sídlom v Pezinku

 37. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044, Kristijanovi Buqajovi

 38. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2104, občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU so sídlom v Bratislave

 39. 38.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Františka Žvacha a manželky Oľgy Žvachovej

 40. 39.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/8, do bezpodielového spoluvlastníctva Dušana Chudého a manželky Evy Chudej

 41. 40.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej a manželom Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej

 42. 41.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1 a parc. č. 1581/1, Gronárska ulica

 43. 42.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 2075/15, Pavlovi Pilkovi

 44. 43.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou s ulicou Jána Stanislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 45. 44.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 46. 46.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 47. 47.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 48. 48.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 49. 50.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 50. 51.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 17, 19, 21, 23, Komárnická 46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, Košická 14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 20C, 20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 24, Bakošova 30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, Mlynarovičova 22, Šustekova 5, vlastníkom bytov

 51. 52.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, vlastníkom bytov

 52. 53.Návrh na zriadenie vecného bremena na časť pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21637, ulica K Železnej studienke, v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom

 53. 54.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Vilová 15, č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 40

 54. 55.Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 06. 2020

 55. 56.Rôzne

 56. 57.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 25. 06. 2020