Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 10.06.2021

 1. 1.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 3. 3.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu

 4. 4.Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020

 5. 5.Návrh na trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 6. 6.Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 9. 8a.Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Rača

 10. 9.Zmluva o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., vybranými mestskými časťami Bratislavy a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava

 11. 10.Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021

 12. 11.Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s dopadom pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a DPB

 13. 12.Protikorupčné štandardy hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 14.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

 15. 15.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a správe o hospodárení za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 16. 16.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

 17. 17.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 18. 18.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačnej schémy na pochôdzne terasy pre rok 2021

 19. 19.Zmena zakladateľských dokumentov Spoločnosti pre rozvoj bývania

 20. 20.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 21. 21.Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

 22. 22.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 23. 23.Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a schválenie spolufinancovania projektu

 24. 24.Návrh na schválenie Dodatku č. 1/.../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. – 30. 09. 2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 25. 25.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom dvoch nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na obchodné účely, alebo poskytovanie služieb

 26. 26.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 27. 27.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave pre žiadateľov Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA, o.z.

 28. 28.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru v správe Galérie mesta Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo výmere 107 m² + 30 m2 nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. č. 43/1 na Františkánskom námestí 11 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto

 29. 28a.Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020

 30. 29.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, Doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi CSc. a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica

 31. 30.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi Gálikovi

 32. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21789/1, spoločnosti Portum Towers, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 33. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným číslom 254 na pozemku parc. č. 494, k. ú. Staré Mesto, na Panskej 35, pre Galériu mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave

 34. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC, so sídlom v Košiciach

 35. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/42, mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, za účelom vyčistenia, vykosenia a zriadenia výbehu pre psov

 36. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 37. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov a súhlasu s podnájmom tretej osobe na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 38. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi, zriadenie komunitného kompostoviska

 39. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, Janíkov dvor – vozovňa

 40. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 41. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na námestí Martina Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 42. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. č. 5190, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 43. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL

 44. 43.Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. Petržalka, pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave

 45. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1, pre občianske združenie UM a pre občianske združenie Cyklokoalícia so sídlom v Bratislave

 46. 45.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s.r.o., so sídlom Bratislave

 47. 46.Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11, Centru voľného času a schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 mestskej časti Bratislava – Rača

 48. 46a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, Športovému klubu MEDVEDICA, so sídlom v Bratislave

 49. 46b.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 a v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/26 a nájmu časti pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 50. 46c.Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135, na pozemku parc. č. 5, a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, so súpis. č. 440, na pozemku parc. č. 3, v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 51. 46d.Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a spoluužívania parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. č. 3500/34 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v Bratislave, z dôvodu realizácie dopravného napojenia a vybudovania vjazdu na záchytné parkovisko „Park and Ride“

 52. 46e.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave

 53. 47.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, manželom Šteliarovcom, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 54. 48.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu

 55. 49.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 a parc. č. 2246, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy, Kudlákova ulica, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike

 56. 50.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/157, v prospech spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 57. 51.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o.

 58. 52.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 1/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, vo vlastníctve JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. Kataríny Višňovskej Polkovej

 59. 53.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a 1484, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav so sídlom v Limbachu

 60. 54.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 61. 55.Návrh na zverenie objektu a priľahlých pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1002, 1001/1 a 1001/2, Materská škola Šalviová 5, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 62. 56.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5503/1, Jelšová ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 63. 57.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Znievska 26 a Osuského 8, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 64. 58.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, Irkutská ulica, parc. č. 190/4 a nasl. do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce

 65. 59.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, Vígľašská 21, Bzovícka 28, vlastníkom bytov

 66. 60.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007, uznesenia č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, uznesenia č. 880/2010 zo dňa 28. 01. 2010, uznesenia č. 1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 - 27. 06. 2013, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 67. 61.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 06. 2021

 68. 62.Rôzne

 69. 63.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 24. 06. 2021