BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.12.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020

 2. 2.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 3a.Informácia o výsledku kontrol a o prijatých opatreniach v kontrolovaných subjektoch hlavné mesto SR Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácii Generálny investor Bratislavy

 5. 4.Návrh na zrušenie Uznesenia č. 426/2020 zo dňa 30. 04. 2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020

 6. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 7. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení VZN hl. m. SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMINE)

 9. 9.Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 58c ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7) (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMINE)

 10. 10.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 11. 10a.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 12. 11.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 13. 12.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2021

 14. 13.Návrh na udelenie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy in memoriam Jánovi Pavlovi II.

 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v znení Dodatku č.1 na dobu určitú od 01.01.2021 do 30.06.2021 pre JURIŠTA spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8982, pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský a parc. č. 8187, pre Jaroslava Pajdlhausera

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod kontajnerovým stojiskom

 18. 17.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, v lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova do správy mestskej časti Bratislava-Rača (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMINE)

 19. 17a.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1812 a parkoviska nachádzajúceho sa na Šintavskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 20. 18.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 7/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, stavbe súpis. č. 810 a pozemku parc. č. 13014, vo vlastníctve Jany Kicovej (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMINE)

 21. 19.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMINE)

 22. 20.Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom a spol.

 23. 21.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 24. 22.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 17. 12. 2020

 25. 23.Rôzne

 26. 24.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 17. 12. 2020

Informačné materiály

 1. a).Informácia o manuáli pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore hlavného mesta SR Bratislavy