Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.10.2021

 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 2. 2.Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07

 3. 2a.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2020

 4. 3.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 5. 4.Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 6. 5.Koncepcia výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy

 7. 6.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 8. 7.Návrh na podnájom nebytových priestorov - bufet, sklad a priľahlý foyer o celkovej výmere 39,25 m², nachádzajúce sa na 1. poschodí Divadla P. O. Hviezdoslava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 9. 7a.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 02. 11. 2020 na predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - garáže, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 3460, postavenej na pozemku parc. č. 1426/565, na Tománkovej 5 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Petrovi Dubovskému, na dobu neurčitú

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 22216/11, občianskemu združeniu Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR, so sídlom v Bratislave

 12. 10.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „billboard“, spoločnosti NUBIUM, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1b vo výmere 10,37 m², nachádzajúceho sa v stavbe súpis. č. 1188, postavenej na pozemku parc. č. 2886, na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Športovú školu Galaktikos – florbalový klub o. z., so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú.

 14. 12.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 15. 13.Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 16. 14.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 17. 14a.Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, dohodou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 18. 15.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21691/7, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave

 19. 15a.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, Muchovo námestie, so spoločnosťou METRO Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave

 20. 16.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., so sídlom v Bratislave

 21. 17.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, Stropkovská 1, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 21, Páričkova 19, Súmračná 16, Vrútocká 40, Vŕbová 8, 10, Družstevná 4, Karloveská 29, Pribišova 4, Homolova 8, Bakošova 8, Milana Marečka 7, Pavla Horova 11, Pečnianska 11, Vígľašská 21, vlastníkom bytov

 22. 18.Plán zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 23. 19.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21. 10. 2021

 24. 20.Rôzne