Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 03.11.2016

 • 3. novembra 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [46.1 kB]
 1. 1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../ 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia a Základné pravidlá - Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy 2016 (Aktualizácia Základných pravidiel parkovacej politiky schválených uznesením č. 778/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012)

 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1806/3, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Andreja Brunu a Ing. Ľubice Brunovej

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15525/37, spoločnosti TESTRA s.r.o., so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou „R7 Bratislava – Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavbou „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ a stavbou „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 343, 345, 346, pre Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu na Hodžovom námestí v k. ú. Staré Mesto v Bratislave pre ASTORIA PASSAGE s.r.o., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, pre občianske združenie Pedál so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 2565 a parc. č. 2566, pre spoločnosť PATRIOT real, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 11. 11.Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov

 12. 12.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 13. 13.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020.

 14. 14.Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, s účinnosťou od 01. 01. 2017

 16. 16.Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 37 876,10 Eur pre Rímskokatolícku cirkev, Bratislavskú arcidiecézu

 17. 17.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na základe časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 609/2016 zo dňa 29. 09. 2016

 18. 18.Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1

 19. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1461/2, parc. č. 1461/3 a parc. č. 1461/5, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží Palisády – Partizánska ul.

 20. 20.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4963/184, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja

 22. 23.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6 – 8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1 – 3, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 23. 24.Návrh majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4894, v prospech Anny Hedlovej, Karola Hedla a Evy Mikšíkovej

 24. 25.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody o uznaní vlastníckeho práva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača

 25. 26.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 88 0056 14 00 pre x.media s.r.o., so sídlom v Bratislave

 26. 27.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a uznesenia Mestského zastupiteľstva SR Bratislavy č. 338/2015 zo dňa 09. 12. 2015, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – zmena termínu a návrh na schválenie Dodatku č. 11 88 0557 13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03. 12. 2013 v znení Dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 18. 12. 2015

 27. 28.Plán zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 28. 29.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 16. 11. 2016

 29. 30.Rôzne