Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 16.05.2024

 1. 1.Návrh na refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0858/14/80100 a obstaranie a čerpanie nového úveru v roku 2024 pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

 3. 3.Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k "Vybraným položkám príjmov obcí" v kontrolovanom subjekte Hlavné mesto SR Bratislava a o prijatých opatreniach (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 4. 4.Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 6. 6.Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2023 a návrhy na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2023 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MKK Grössling s. r. o., Technické siete Bratislava, a.s., OLO a.s., NTC a.s., BTB)

 7. 7.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

 8. 8.Správa o plnení Protikorupčných štandardov hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 9.Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy

 10. 10.Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

 11. 11.Stratégia rozvoja a financovania územia MUŠ Mlynské nivy

 12. 12.Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo pre projekt „Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia“ zo dňa 28. 4. 2020 v znení dodatkov č. 1-3

 13. 13.Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za 2023

 14. 14.Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2024 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 15. 15.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 16. 16.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Akčný plán na rok 2024

 17. 17.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Monitorovacia správa za rok 2023

 18. 18.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1003/2017 zo dňa 20. 11. 2017, ktorým boli schválené zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2015 zo dňa 24. 9. 2015, ktorým boli schválené Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 743/2017 zo dňa 29. 3. 2017, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 19. 19.Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 a plán rekonštrukcií pre rok 2024

 20. 20.Návrh na ukončenie nájmu spoločnosti MALEWILL, s.r.o. na Uršulínskej 9 v sídle Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

 21. 21.Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19176/1, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Pekná cesta, o výmere 30 m2 za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením v rekreačnom areáli Pod horárňou Krasňany, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 22. 22.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 410/2023 zo dňa 14. 12. 2023, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/1 a parc. č. 1497/9, pre spoločnosť EN Stream s.r.o., so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3328, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Švabinského 16, 18

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Preslava, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Šintavskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra SR

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu letného kúpaliska, amfiteátra a javiska na Búdkovej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy so sídlom v Bratislave

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov v budove na Ventúrskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Vox loci so sídlom v Bratislave

 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov na Kopčianskej 76 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ulita, občianske združenie so sídlom v Bratislave

 31. 31.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/12 a 668/48, Karloveská ulica, vo vlastníctve Martina Blažeka (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 32. 32.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 33. 33.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 101 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 34. 34.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“

 35. 35.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, lokalita ZŠ Beňovského, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 36. 36.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Hradištná a Uhrovecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 37. 38.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 32, Priemyselná 3, Bystrého 3, vlastníkom bytov

 38. 39.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Petržalská 14

 39. 40.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 05. 2024

 40. 41.Rôzne

 41. 42.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23. 05. 2024