Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 28.01.2019

 1. 1.Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinností triedeného zberu komunálneho odpadu v HM SR a prijatých opatreniach

 2. 2.Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 3.Návrh rokovacieho poriadku KÚSPŽPaV

 4. 4.Ustanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2019

 5. 5.Voľba podpredsedu komisie

 6. 6.Voľba členov komisie z radu odborníkov – občanov/neposlancov

 7. 7.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Hlavného mesta Slovenskej republiky s názvom Metropolitný inštitút Bratislava

 8. 8.Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

 9. 9.Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenie vody na ulici Za humnami

 10. 10.Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy

 11. 11.Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 26.4.2018 - Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave

 12. 12.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 13. 13.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o doterajšej činnosti Útvaru hlavnej architektky

 2. b.Žiadosť o informácie k zámeru „Parkovisko Nemocnica Antolská“

 3. c.Žiadosť o opätovné zverejňovanie žiadostí o záväzné stanoviská na webe mesta

 4. d.Žiadosť o začlenenie MÚOP-u do procesu vyjadrovania sa k žiadostiam o záväzné stanoviská Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy