Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 13.05.2020

  1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na zemí hlavného mesta SR Bratislavy

  2. 2.Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

  3. 3.Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

  4. 4.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 906 na Panskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, účelom predajne ľudovoumeleckého, spotrebného a úžitkového tovaru spoločnosti Folk Folk, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO 17317703 v rámci mimosúdnej dohody a zámenu nehnuteľností ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica, a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú. Devín, Lomnická ulica, spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a.s

  5. 5.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48,1111/49,1111/50, 1111/51,1111/70,1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave a Návrh na započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s. so sídlom v Bratislave

  6. 6.Prezentácia 3D databáz Bratislavy tzv. city model, spracovávaný a pravidelne aktualizovaný fotogrametrickým mapovaním z leteckých snímkovaní