Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 02.02.2023

 1. 1.Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku komisie

 2. 2.Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie

 3. 3.Voľba podpredsedu komisie

 4. 4.Prerokovanie členov komisie z radu neposlancov

 5. 5.Predstavenie hlavného architekta hlavného mesta SR Bratislavy, jeho činnosti a fungovania

 6. 6.Predstavenie činnosti sekcie územného plánovania - MIB a sekcie územného rozvoja - MAG

 7. 7.Informácia o aktuálne obstarávaných ÚPP a ÚPD

 8. 8.Zriadenie pracovnej skupiny k podnetom UPN Z Machnáč v zmysle uzn. č. 1186/2022 zo dňa 07.04.2022 (hlasovanie člena z komisie + náhradníka)

 9. 9.Zriadenie pracovnej skupiny k podnetom UPN Z CMC Petržalka v zmysle uzn. č.1269/2022 zo dňa 26.05.2022 (hlasovanie člena z komisie + náhradníka)

 10. 10.Petícia proti výstavbe v parku – Bytový dom Višňová na Kramároch

 11. 11.Petícia za zastavenie mestských projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského v Bratislave pre nehospodárnosť a účelovosť odstraňovania zelene

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1499, spoločnosti umyvarka s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5679/8, spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1246/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave, a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

 15. 15.Rôzne