Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 02.02.2016

 1. 1.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, Bratislava

 2. 2.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

  Materiály
 3. 3.Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

 4. 4.Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za roky 2013 - 2016

  Materiály
 5. 5.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov

 6. 6.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny

  Materiály
 7. 7.Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí

 9. 9.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2015

  Materiály