BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 20.10.2016

 1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu

 2. 2.Informácia riaditeľa STARZ-u o dlžníkoch nájomníkov športových zariadení, výške podlžností a o spôsobe ich riešenia

 3. 3.Prerokovanie návrhu na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou od 1.1.2017

 5. 5.Prerokovanie Ročnej správy o realizácii plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja (PHSR) za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na roky 2016 – 2018

 6. 6.Prerokovanie návrhu na zriadenie Mediálnej rady Bratislavy a na schválenie jej štatútu

 7. 7.Žiadosť o opätovné posúdenie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy Bubliškôlka M.Marečku 8-12 Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 8. 8.Žiadosť o súhlas so zaradením Súkromnej školskej jedálne 2, Haanova 28, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 9. 9.Prerokovanie správy o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v CVČ Hlinická a námietok CVČ k zisteným nedostatkom

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2015/2016, za prítomnosti riaditeľov ZUŠ a CVČ