Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 16.06.2022

 1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu

 2. 2.Mestské zdieľané služby: Stav projektu

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2022 z ... 2022, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021

  Materiály
 4. 4.Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času

 5. 5.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Krasňanko, Hrušková 9813/2D, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne Hrušková 9813/2D, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Krasňanko do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriaďovateľ: Krasňanko o. z., Plickova 7469/1, Bratislava

 6. 6.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej výdajnej školskej jedálne, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava ako súčasti Súkromnej spojenej školy francúzsko-slovenskej, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Združenie pre francúzsku školu, o. z., M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava

 7. 7.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Ježko, Lužná 19, 851 04 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Lužná 19, 851 04 Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Ježko do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: pán Ježko, o. z., Voderady 377, 919 42 Voderady

 8. 8.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Centrum HAPPY, Nad Lúčkami 4, 841 04 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Centrum HAPPY, s. r. o., Nad Lúčkami 4, 841 04 Bratislava

 9. 9.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Happy, Gruzínska 12, 821 05 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálni, Gruzínska 12, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Happy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Centrum HAPPY, s. r. o., Nad Lúčkami 4, 841 04 Bratislava

 10. 10.Rôzne