Bod č. 9

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2024 zo dňa .... 2024 o podrobnostiach pri elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.