Bod č. 2

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – (čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy) vo veci prevádzkových poriadkov pohrebísk a obchodných verejných súťaží


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.