Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 21.11.2016

 • 21. novembra 2016, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [41.04 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 07.12.2016
 1. 1.Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 2. 2.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017-2019

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 5. 5.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (skrátený názov) s účinnosťou dňom 1. januára 2017

  Materiály
 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2017

  Materiály
 7. 7.Návrh na odpísanie pohľadávok vo výške 29.163,78 Eur spoločnosti BRIXI, a. s. so sídlom v Bratislave,
  vo výške 2.011,34 Eur spoločnosti CORA, s. r. o. so sídlom v Bratislave vo výške 61.624,01 Eur spoločnosti MOTA, spol. s r. o. so sídlom vo Zvolene

  Materiály
 8. 20.Kompenzácia rozdielu regulovaného a trhového nájmného v bytoch podliehajúcich režimu zákona č. 260/2011 Z.z. - výpočet nákladov (materiál bude doručený 18.11.2016)