Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 18.01.2016

 • 18. januára 2016, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 2. 2.Koncepcia rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na roky 2016-2018

 3. 3.Stanovisko k cenám športovísk v správe STARZ a Zásady pre stanovovanie cien služieb na zariadenia v správe STARZ

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 223/10, Veronike Prokešovej

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2852/6, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou MUDr. Evou Fellnerovou

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15, Jaroslavovi Scheinerovi s manželkou Mgr. art. Janou Scheinerovou, Art. D.

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka s manželkou

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného a zmeny doby nájmu na dobu určitú na 10 rokov nebytového priestoru v stavbe súp.č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k.ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o. so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 21969/7, k. ú. Vinohrady, spoločnosti CEDIC SK, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 666 a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č. 663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti pozemku parc. č. 666 a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave

 13. 13.Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie

 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel 1/2 a Ľubomíre Candrákovej, podiel 1/2 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 15. 15.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 1/3 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 2146 a k pozemkom parc. č. 8477 a 8478, Heydukova 19

 16. 16.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Továrenská 1/A, Páričkova 7, Staré záhrady 2, Dvojkrížna 2, Estónska 50, Učiteľská 2, Veternicová 1, Damborského 4, Gallayova 10, Fedinova 6, Vavilovova 8, Černyševského 17, Bradáčova 5, Gessayova 10, Gessayova 16, Strečnianska 7 vlastníkom bytov

 17. 17.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 18. 18.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

 19. 19.Informačný materiál o priebežnom plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie

 20. 20.Rôzne