Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.03.2015

 • 9. marca 2015, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Bulla Pavol
 1. 1.Návrh na odpustenie dlhu v sume 23.633,73 Eur

 2. 2.Návrh na odpustenie dlhu v sume 12.429,61 Eur

 3. 3.Priority v oblasti cyklistickej dopravy na rok 2015

 4. 4.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3550, pre Daneta, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5147, pre Slovenskú federáciu petanque so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v Bratislave, k.ú. Petržalka pre Divadlo Aréna so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov k.ú. Ružinov, parc.č. 6701/1, parc.č. 3127/6, parc.č. 21818/2, parc.č. 22203/1, parc.č. 6719/1, parc.č. 6709, parc.č. 15556/34 a parc.č. 4075/83 spoločnosti BERGAMON, a.s., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 10. 10.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu

 11. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby

 12. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68, parc. č. 11921/70 – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 13. 13.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099, na častiach pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 15425/8 a parc. č. 15425/75, ako aj na časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 15423/101, k.ú. Nivy, v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto – Panská 35

 16. 16.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, súp. č. 1889, Lysákova ulica

 17. 17.Návrh 1) na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka zo správy organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 18.na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 19. 19.Informácia k návrhu vysporiadania nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ulici č.2

 20. 20.Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

 21. 21.Návrh na zámenu pozemkov parc. č. 2070/23, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 22. 22.Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku

 23. 23.Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 24. 24.Rôzne