Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 02.11.2015

 • 2. novembra 2015, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SB Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

 2. 2.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 4. 4.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.januára 2016

 5. 5.Návrh riešenia problematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/10, parc. č. 513/18 a parc. č. 532/2, do vlastníctva Dariny Fratričovej

 7. 7.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 686/5, 686/6, 686/8, 686/11, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej

 9. 9.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej

 10. 10.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30 a parc. č. 15101/25, spoločnosti OLIGO, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o. so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej

 17. 17.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12, Milanovi Marákovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 18. 18.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc.č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 19. 19.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja

 20. 20.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 17.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 21. 21.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava–Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť

 22. 22.Rôzne