Uznesenie 388/2023

Návrh na zriadenie vecného bremena práva osadenia polopodzemného kontajnerového stojiska na odpad v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15273/1, Haburská ulica, v prospech spoločnosti Projekt T s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa článku 80 ods. 2  písm. t) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve osadenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenia polopodzemných kontajnerov na odpad na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15273/1 – ostatné plochy vo výmere cca 50 m², k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v prospech každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15273/29, parc. č. 15273/30, parc. č. 15273/45, parc. č. 15273/47, parc. č. 15273/67, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 3883, vo vlastníctve spoločnosti Projekt T s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 36, Bratislava, IČO 45845565, pôsobiace „in rem“, na dobu neurčitú, za predbežnú odplatu v sume 2 400,00 eur, 
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807132300/0099 bude zo strany spoločnosti Projekt T s.r.o. podpísaná v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.
2. Predbežná odplata za zriadenie vecného bremena bude zo strany spoločnosti Projekt T s.r.o., uhradená najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, inak uznesenie stratí platnosť.