BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1404/2022

Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k hnuteľnej veci – osobnému motorovému vozidlu značky Toyota Auris, BL514TY, rok výroby 2018, VIN SB1ZS3JEX0E455975, za sumu 6 729,60 eur na základe kúpnej zmluvy na kupujúceho Autoinvest.sk, s. r. o., sídlo Nitrianska cesta 503/66, 958 01 Partizánske, IČO 43935621.