BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1384/2022

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881:

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., za rok 2021,
2. Návrh na vysporiadanie zisku z hospodárenia obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., za rok 2021.