Uznesenie 1383/2022

Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 54302102, ktorou sa do čl. II – Predmet podnikania, ods. I dopĺňa:

„x) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických,
y) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb – elektrotechnická časť“.