Uznesenie 1400/2022

Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverenie:

27 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez podrúčok, 5 košov a 6 stojanov na bicykle v sume 22 914,00 eur s DPH do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, s cieľom skvalitniť verejný priestor na Dvořákovom nábreží,

s podmienkami:

1. Nedôjde k predaju hnuteľného majetku zo strany mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto prestane hnuteľný majetok užívať na uvedený účel, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť v stave spôsobilom na ďalšie užívanie do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave.
3. Protokol o zverení hnuteľného majetku bude mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť.
4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá záväzok, že bude stavebné, rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia hnuteľného majetku realizovať z vlastných finančných zdrojov, resp. prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a environmentálnych fondov. Vzhľadom na predmet zverenia ide najmä o tieto podmienky:
4.1 raz ročne ošetrenie lavičiek teakovým olejom, ktorý je potrebný na ochranu dreva pred vplyvom počasia a vodou, podľa odporúčania odovzdávajúceho takúto údržbu preberajúci vykoná v mesiacoch október – november,
4.2 odstránenie akýchkoľvek nedostatkokv predmetu zverenia (grafity, popraskané drevo a iné) v 30 dňovej lehote od nahlásenia škody na vlastné náklady,
4.3 výmenu alebo opravu poškodených častí (najmä drevených lamiel – v prípade krútenia, štiepenia alebo iného mechanického poškodenia),
4.4 opravu povrchovej úpravy oceľových konštrukcií v prípade poškodenia (mechanického alebo spôsobeného nesprávnou aplikáciou povrchovej úpravy), aby sa predišlo jej korodovaniu.