BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1379/2022

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2022

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. polrok 2022.